Xử lý nước giếng khoan cs 7m3/h
Áp dụng với nước giếng khoan nhiễm sắt, có mùi vàng, mùi tanh, nước nhiễm kim loại nặng như sắt, mangan, nhiễm amoni,... không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho sinh hoạt ăn uống Chi tiết thiết bị xử lý nước giếng khoan cs 7m3/h Bình lọc áp lực: Số lượng, chiều ... [Xem chi tiết...]