Xử lý nước mặt cs 30m3/h
Phạm vi sử dụng: Dùng cho nguồn nước mặt tại các ao hồ, sông suối không đạt tiêu chuẩn về nước dùng cho sinh hoạt, ăn uống theo QCVN01-2009/BYT và QCVN02-2009/BYT Thông thường nước bề mặt bao gồm các thành phần sau: Các chất hòa tan dưới dạng ion và phân tử, ... [Xem chi tiết...]